Chevrolet ModelleriFiyat
Chevrolet Trax 1.4 LS Satış dışı
Chevrolet Trax 1.4 LT Satış dışı
Chevrolet Trax 1.4 LT AT Satış dışı
Chevrolet Trax 1.6 LS Satış dışı
Chevrolet Trax 1.6 LT Satış dışı
Chevrolet Trax 1.7 LT AT Satış dışı